0

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. Onder ‘opdrachtgever’ wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-) persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten, ter zake van dienstverlening door ons en/of opdrachtverlening aan ons en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. Onder ‘de opdrachtnemer’ wordt verstaan EIFFEL BV, hierna mede te noemen ‘EIFFEL’.
 2. Alle aanbiedingen van EIFFEL, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met EIFFEL overeengekomen te worden.
 3. Tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk door EIFFEL is aanvaard, gelden de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden niet.
 4. Indien EIFFEL met opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten waarbij de toepasselijkheid van deze voorwaarden is overeengekomen, dan zijn deze voorwaarden tevens van toepassing op eventuele door opdrachtgever nadere mondelinge, telefonische, schriftelijke, per telefax, e-mail of op andere wijze gegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging van EIFFEL.
 5. In geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen, geldt de volgende rangorde:
  1. De overeenkomst
  2. De bijlagen
  3. De algemene voorwaarden

2. Offertes

 1. Alle offertes van EIFFEL zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaardt wordt, heeft EIFFEL het recht dit aanbod in ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Offertes van EIFFEL zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn.Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot veertien [14] dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3. Overeenkomst

 1. EIFFEL is eerst gebonden, nadat en voor zover EIFFEL een opdracht schriftelijk heeft aanvaard alsmede indien uit het uitvoeren van de overeenkomst blijkt van de mondelinge aanvaarding van EIFFEL. Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van de schriftelijke aanvaarding als voormeld afwijken, zijn slechts geldig indien zij door EIFFEL schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd.
 2. Met opdrachtgever wordt een overeenkomst gesloten welke voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Opdrachtgever kan van tijd tot tijd door middel van een schriftelijke werkopdracht verzoeken om diensten op juridisch, financieel en procesmatig gebied.
 4. Schriftelijke opdrachten van opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. EIFFEL heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan deze verplichting zal hebben voldaan.
 5. EIFFEL is gerechtigd om – indien EIFFEL dat noodzakelijk dan wel wenselijk acht – bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van de diensten van derden.

4. Vooruitbetaling zekerheidstelling

 1. EIFFEL is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie over te gaan respectievelijk met de verrichting door te gaan. Indien opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft, vervalt de op EIFFEL rustende prestatieplicht, onverminderd het recht van EIFFEL op vergoeding van schade, kosten en interesten door opdrachtgever.

5. Tarieven

 1. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. EIFFEL heeft het recht de uurtarieven in ieder geval tweemaal per jaar aan te passen als gevolg van indexering van de directe kosten.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de door EIFFEL te verrichten werkzaamheden door opdrachtgever vergoed worden op basis van aan de werkopdracht bestede uren.
 3. Uurtarieven worden vastgesteld per werkopdracht.
 4. Tenzij anders vermeld, zijn de tarieven/honoraria van EIFFEL exclusief btw en parkeerkosten.
 5. Afspraken betreffende tariefverlaging en/ of tariefstijging zijn alleen bindend na schriftelijke toestemming van EIFFEL.

6. Facturering

 1. Overwerk op verzoek van opdrachtgever wordt als volgt gefactureerd:
  - Voor het eerste uur 100% van het basistarief
  - Voor het tweede uur 125% van het basistarief
  - De uren daarna 150% van het basistarief
  - Zaterdagen 150% van het basistarief
  - Zon- en feestdagen 200% van het basistarief
 2. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de factuur, dient hij dit binnen acht [8] werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk kenbaar te maken aan EIFFEL. Na deze termijn gaat EIFFEL ervan uit dat de facturen akkoord zijn bevonden en worden betaald.
 3. Tenzij een factureringsschema is overeengekomen, staat het EIFFEL vrij te allen tijde tussentijds te factureren voor bestede uren en gemaakte kosten.

7. Betaling

 1. Opdrachtgever zal binnen veertien [14] dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot korting of verrekening.
 2. Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het door opdrachtgever aan EIFFEL verschuldigde bedrag.
 3. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op de vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 4. Na het verstrijken van dertig [30] dagen na factuurdatum is opdrachtgever, die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hier ingebrekestelling voor is vereist.
 5. Indien enig factuurbedrag of enige voorschotnota onbetaald is gebleven, heeft EIFFEL het recht verdere werkzaamheden op te schorten.
 6. Iedere betaling van opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door EIFFEL gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten, vervolgens ter voldoening van de door opdrachtgever verschuldigde rente en wordt daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vorderingen.
 7. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers,voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 8. Zodra opdrachtgever in verzuim is, is hij vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele betaling een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente met een minimum van 2% per maand – waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening daarvan voor een gehele maand wordt gerekend – verschuldigd over het nog openstaande bedrag totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8. Wijze van uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke EIFFEL nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan EIFFEL ter beschikking te stellen.
 2. EIFFEL bepaalt de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd. EIFFEL heeft de plicht desgevraagd opdrachtgever tevoren over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven in te lichten.
 3. EIFFEL zal personeel ter beschikking stellen, hetzij op locatie, hetzij elders. Gedurende de ter beschikkingstelling zal het personeel werkzaamheden verrichten op basis van een inspanningsverplichting.
 4. In de overeenkomst zal onder meer worden vermeld: de duur van de terbeschikkingstelling, de aard en plaats van de te verrichten werkzaamheden alsmede een door ieder der partijen aan te stellen contactpersoon die als aanspreekpunt voor de andere partij zal fungeren. Indien de voorwaarden niet zijn vastgelegd gaat opdrachtgever akkoord met de door EIFFEL gestelde voorwaarden.
 5. De adviezen en verrichtingen van EIFFEL zijn gebaseerd op van opdrachtgever verkregen en te verkrijgen inlichtingen. EIFFEL staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan EIFFEL verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien EIFFEL is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

9. Meer-/minderwerk

 1. EIFFEL is slechts verplicht tot het uitvoeren van die werkzaamheden die uitdrukkelijk zijn vermeld in de opdrachtbevestiging/ overeenkomst, dan wel die daarnaast door EIFFEL zijn bevestigd.
 2. Alle wijzigingen ten opzichte van de in de opdracht vermelde werkzaamheden,hetzij door een bijzondere opdracht van opdrachtgever, hetzij veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de opdracht dan wel anderszins, behoren, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.
 3. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.
 4. Indien het totaal van het minderwerk het totaal van het meerwerk overtreft, heeft EIFFEL recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen bij wijze van vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde winst. 5. De urenregistratie met betrekking tot het meer-/minderwerk moet te allen tijde plaatsvinden via de functionaliteit Online uren op de EIFFEL portal. Na accordering door EIFFEL worden de betreffende facturen aan opdrachtgever verzonden. Opdrachtgever verplicht zich erop toe te zien dat deze uren correct worden ingevuld.

10. Overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van EIFFEL kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig [90] dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 2. EIFFEL is gerechtigd betaling te vorderen van die prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

11. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid voor directe schade van EIFFEL wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever EIFFEL onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijk termijn ter zuivering van tekortkoming en EIFFEL ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat EIFFEL in staat is adequaat te reageren.
 2. Onder directe schade wordt verstaan:
  - schade aan eigendommen van opdrachtgever en/of derden;
  - kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in
  - bijvoorbeeld machines, apparatuur, programmatuur, specificaties, materialen of documentatie, aangebracht ter beperking of herstel van de schade;
  - kosten van noodvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld het uitwijken naar andere machines, (computer) systemen of het inhuren van derden;
  - kosten, waaronder begrepen personeelskosten, van het noodgedwongen langer operationeel houden van oude (computer)
  - systemen en andere voorzieningen;
  - redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
  - redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
 3. Indien de verhouding van de door opdrachtnemer te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door EIFFEL te vergoeden schade gematigd worden.
 4. De aansprakelijkheid van EIFFEL voor directe schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van het door EIFFEL ten behoeve van het specifieke werk waarbij de schade is ontstaan in rekening gebrachte bedrag.
 5. EIFFEL is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door de medewerker van EIFFEL, dan wel degene die onder verantwoordelijkheid van EIFFEL bij opdrachtgever werkzaamheden verricht, van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de werkzaamheden mag worden vertrouwd, tot een maximum van € 25.000,= per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen wordt beschouwd als een enkele gebeurtenis.
 6. EIFFEL aanvaart geen aansprakelijkheid voor de resultaten van werkzaamheden die onder leiding en toezicht van opdrachtgever tot stand zijn gekomen.
 7. Aansprakelijkheid van EIFFEL voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.
 8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk (uiterlijk één jaar) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij EIFFEL meldt.

12. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart EIFFEL voor schade ontstaan aan persoon of goed van medewerkers van EIFFEL indien deze op locatie (het bedrijf van opdrachtgever of een overeengekomen locatie elders) is ontstaan. 2. EIFFEL vrijwaart opdrachtgever voor (na)heffingen ter zake sociale lasten, loonbelasting en premies volksverzekering, door EIFFEL verschuldigd in verband met medewerkers van EIFFEL die werkzaam zijn aan de werkopdracht van opdrachtgever.

13. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden berust te allen tijde bij EIFFEL. Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven te allen tijde eigendom van EIFFEL, tenzij anders wordt overeengekomen. Openbaarmaking kan dan ook alleen geschieden na verkregen toestemming van EIFFEL. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.
 2. Opdrachtgever vrijwaart EIFFEL tegen aanspraken van derden die stellen dat door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten en/ of databankrechten van een derde voor zover een dergelijk inbreuk betrekking heeft op ontwerpen, goederen of programmatuur die door opdrachtgever aan EIFFEL ter beschikking zijn gesteld.

14. Klachten

 1. Eventuele klachten worden door EIFFEL slechts in behandeling genomen indien opdrachtgever binnen acht [8] dagen na ontdekking van het gebrek in de dienstverlening, dan wel binnen acht [8] dagen nadat opdrachtgever het gebrek in de dienstverlening redelijkerwijs had behoren te ontdekken, EIFFEL daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder een nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek in de dienstverlening is geconstateerd.
 2. Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van EIFFEL.

15. Duur overeenkomst + beëindiging

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen, geldt de overeenkomst voor de duur van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden.
 2. Indien in de overeenkomst een termijn voor detachering is opgenomen, eindigt de overeenkomst automatisch, zonder dat enige kennisgeving nodig is, bij het verstrijken van die termijn, tenzij opdrachtgever de betreffende medewerker ook na de termijn werkzaamheden laat verrichten. In dat geval wordt de overeenkomst geacht te zijn verlengd met dezelfde termijn als de initiële termijn, tenzij partijen schriftelijk alsnog anders overeenkomen.
 3. De looptijd van de overeenkomst kan worden verlengd mits een verzoek hiertoe minimaal vier [4] weken voor de afloopdatum schriftelijk bij EIFFEL is ingediend. Wanneer EIFFEL binnen vier [4] weken na dagtekening van bovenstaand verzoek schriftelijk te kennen geeft de verlenging als eenmalig te willen beschouwen zal verdere verlenging niet meer mogelijk zijn.
 4. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijk ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
 5. Partijen kunnen in de navolgende gevallen, zonder dat een ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst, door schriftelijke kennisgeving, buitengerechtelijk ontbinden: - indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling wordt verleend dan wel onder curatele wordt gesteld; - indien een partij zijn bedrijf staakt of zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt; - indien het bedrijf wordt geliquideerd; - indien ten laste van een partij beslag wordt gelegd. EIFFEL kan voorts de overeenkomst beëindigen indien de zeggenschap (in de onderneming) van opdrachtgever wijzigt. Partijen zullen wegens de in dit artikellid bedoelde beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

16. Overname personeel

 1. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één [1] jaar na de beëindiging ervan geen medewerkers van EIFFEL die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van EIFFEL. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt opdrachtgever tegenover EIFFEL een direct opeisbare boete van € 100.000,- zulks onverminderd de verplichting tot het vergoeden van de daadwerkelijk geleden schade voor zover deze de verbeurde boete overtreft.

17. Geheimhouding

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die partijen van elkaar ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers alsmede aan de door hen ingeschakelde derden, en hun medewerkers ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

18. Wijziging algemene voorwaarden

 1. EIFFEL behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig [30] dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van EIFFEL of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum.

19. Verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens

 1. Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan dat opdrachtgever EIFFEL tijdig en deugdelijk zal informeren of enige verwerking in het kader van een overeenkomst onder de Wbp valt en of deze verwerking is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens, dan wel bij de functionaris voor de gegevensbescherming van opdrachtgever. Voor zover de verplichting genoemd in dit artikel werkzaamheden en/ of kosten met zich meebrengt voor EIFFEL zal opdrachtgever deze vergoeden.
 2. Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat de verantwoordelijke in de zin van Wbp alle verplichtingen van de Wbp zal naleven. Opdrachtgever vrijwaart EIFFEL voor alle aanspraken van derden die jegens EIFFEL mochten worden ingesteld op grond van de Wbp.

20. Toepasselijk recht

 1. De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht.
 2. Geschillen welke tussen EIFFEL en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door EIFFEL gedane aanbieding, een door EIFFEL met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in Arnhem.

21. Vertaling

 1. De tekst van de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is bij onduidelijkheid in een vertaalde versie beslissend.

22. Slotbepaling

 1. Deze voorwaarden zijn in werking getreden op 29 januari 2010. Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Arnhem onder nr 2010/6